TV Oudegein maakt gebruik van cookies. Meer informatie in de privacyverklaring Sluit deze melding

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging Oudegein (“TV Oudegein”), gevestigd te Oudegein 11, 3432 NC Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4047945.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met TV Oudegein. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom geven wij in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan bestuur@oudegein.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u lid bij ons bent of als u contact met ons hebt via het contactformulier op onze website. Denk hierbij onder andere aan naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens van leden en aspirant-leden worden door TV Oudegein verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Onderzoeken of u lid wilt/kunt worden van TV Oudegein;
  • Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst;
  • Het uitvoeren van de ledenadministratie;
  • Communicatie over de vereniging, uitnodigingen voor ledenvergaderingen en toernooien en activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd;
  • Actief zijn als vrijwilliger

De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor hiervoor beschreven doeleinden wordt de volgende informatie verwerkt: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, speelsterkte, actuele rating, pasfoto, bankrekeningnummer en overige gegevens die door u aan ons worden verstrekt.

Verder verwerken wij persoonsgegevens indien u contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die uzelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het gaat hierbij in ieder geval om uw naam en uw e-mailadres. Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens is het verstrekken van de door u opgevraagde informatie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door TV Oudegein opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de volgende periode:

  • Indien u geen lid wordt van TV Oudegein worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, maar uiterlijk binnen zes maanden;
  • Zolang als u lid bent van TV Oudegein tot uiterlijk twee jaar nadat het lidmaatschap is geëindigd. Deze termijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het lidmaatschap is geëindigd. Daarna, voor zover noodzakelijk, alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Zonder uw toestemming verstrekt TV Oudegein uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die wij met u hebben.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

  • Het gebruik kunnen maken van diensten van de KNLTB zoals de KNLTB tennispas, competitie, toernooien, KNLTB afhangbord om vrij te kunnen spelen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van minderjarigen?

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig zijn?

Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

U hebt het recht TV Oudegein te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten rectificeren/aanvullen, verwijderen of verwerking te beperken. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van onze vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. TV Oudegein raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Heeft u vragen?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of TV Oudegein wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Tennisvereniging Oudegein

Oudegein 11
3432 NC Nieuwegein
e-mailadres: bestuur@oudegein.nl

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dan contact met ons opnemen. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.